Dzien Flagi

 

muzyka: autor nieznany (mel. z XVIII w.), słowa: Rajnold Suchowolski

Konstytucja 3 maja

1. Witaj majowa jutrzenko!
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie
Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)
 
2. Nierząd braci naszych cisnął:
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem - Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.
Witaj Maj, piękny Maj,

U Polaków błogi raj! (2X)

HISTORIA SZKOŁY

Potrzeba otwarcia szkoły zawodowej na terenie Jelcza powstała w 1952r. Zakładowi Budowy Nadwozi Samochodowych i Zakładowi Naprawy Samochodów (przekształconych w 1958r.w Jelczańskie Zakłady Samochodowe) brakowało wykwalifikowanych pracowników. Utworzono wtedy, zgodnie z decyzją Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Ratowicach, która miała kształcić uczniów na potrzeby zakładów w zawodzie ślusarza.

Przeznaczony na ten cel budynek zagospodarowano, przygotowano też pracownię obróbki ręcznej w jednej z hal zakładowych i skompletowano personel szkoły, głównie z pracowników zakładów.Przyjęto 60 uczniów do dwóch klas. Dyrektorem placówki został Stanisław Kudła, na kierownika warsztatów szkolnych powołano Zygmunta Gajowskiego. Obaj byli pracownikami JZS. W czerwcu 1954 r. 42 absolwentów ZSZ opuściło szkołę.Po roku okazało się, że pilniejszą sprawą niż kształcenie ślusarzy jest dla zakładów kształcenie średniego personelu technicznego. Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego otworzyło więc 1.09.1953r. w Laskowicach Technikum Samochodowe o dwóch równoległych klasach. Nowych klas szkoły zawodowej już się nie tworzy, pierwszy ciąg ma być równocześnie ostatnim. Nabór uczniów odbył się w całej Polsce, podobnie zresztą jak poprzednio do ZSZ. Dyrektorem szkoły został doświadczony pedagog – Stefan Hałat. 1.09.1954r. rozpoczęły naukę cztery klasy technikum: dwie pierwsze i dwie drugie, zostały też uruchomione dwie klasy technikum dla pracujących o specjalności remont samochodów: jedna pierwsza i jedna druga. W październiku 1954r.

Ministerstwo podjęło decyzję o przeniesieniu technikum młodzieżowego do Strzelina. Technikum dla pracujących pozostało w Jelczu jako filia.14.03.1957r na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty dokonano przekazania Technikum dla pracujących Kuratorium Okręgu Szkolnego i odtąd szkoła ta stanowiła samodzielną jednostkę. Jej dyrektorem został Henryk Świergiel, dotychczasowy kierownik wydziału dla pracujących, równocześnie kierownik sekcji szkolenia zawodowego zakładów. W roku szkolnym 1957/58 dyrektorem szkoły został mianowany Stefan Ciągło. W 1958r. w związku z zakupem licencji „Karosy” w Czechosłowacji i rozbudową zakładów wyłoniła się konieczność kształcenia własnej kadry robotniczej. JZS wystąpiły wówczas do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z propozycją utworzenia przyzakładowej szkoły zawodowej.2.10.1959r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową dla Pracujących Młodocianych (zostało to potwierdzone zarządzeniem ministra z dnia 27.10.1959r). Jej dyrektorem został Stefan Ciągło, zachowując także stanowisko dyrektora technikum. Szkoła miała 4 klasy pierwsze o specjalnościach: tokarz, ślusarz, blacharz i stolarz.

W rok później liczyła osiem oddziałów. Zrezygnowano z naboru do klas o specjalności stolarz, wprowadzono nową - spawacz. W 1961r. przybyła specjalność: tapicer, kształcąca głównie dziewczęta. Rok później utworzono klasę ogólnozawodową dla dziewcząt (zawód magazynier) i lakierników dla chłopców. Dwa pierwsze z tych kierunków zostały wkrótce zaniechane ze względu na brak zapotrzebowania na ich absolwentów w JZS. Na ich miejsce wprowadzono inne, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Zasadnicza szkoła zawodowa kształciła - oprócz wymienionych - także w zawodach: frezer, ślusarz narzędziowy, ślusarz-spawacz, ślusarz-mechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, blacharz karoseryjny, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-kierowca pojazdów samochodowych, malarz-lakiernik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, blacharz, murarz. Do 1989r. opuściło ZSZ 3858 absolwentów 21 specjalności. W 1963r. utworzono 2 klasy technikum samochodowego młodzieżowego o specjalności: remont i eksploatacja pojazdów samochodowych, jako część istniejącego technikum dla pracujących. W roku szkolnym 1971/72 przyjęto ostatnich uczniów. Ponownie uruchomiono technikum, tym razem mechaniczne, w roku szkolnym 1978/79 - początkowo o specjalności automatyka przemysłowa, a w roku szkolnym 1979/80 – obróbka skrawaniem. W latach 1984-86 nie prowadzono naboru do technikum, rozpoczęto ponownie w roku 1986. Do roku 1989 technikum młodzieżowe opuściło 462 absolwentów.

W roku szkolnym 1972/73 utworzono liceum zawodowe o specjalności: mechanik budowy i naprawy maszyn, od roku 1974/75 rozpoczęto nabór także do klasy o specjalności: mechanik obróbki skrawaniem. W roku szkolnym 1977/78 zrezygnowano z pierwszej specjalności. Liceum Zawodowe istniało do roku 1981/82, opuściło je 241 absolwentów.Od roku szkolnego 1959/60 technikum dla pracujących nie prowadziło naboru do klas pierwszych ze względu na brak kandydatów. Do klas drugich przyjmowano absolwentów ZSZ bez egzaminu, a do klas trzecich po zdaniu egzaminu z rysunku technicznego.Od roku szkolnego 1970/71 wprowadzono 3-letnie technikum po ZSZ. Następnie zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.06.1971r. wprowadzono 3,5-letni okres nauki dla absolwentów ZSZ. W ten sposób uczyły się tylko dwa roczniki, później wrócono do 3-letniego okresu nauki. Nazwa i specjalności technikum dla pracujących ulegały również zmianom. W latach 1954-56 było to technikum samochodowe, a od 1956r. - technikum mechaniczne.

W roku szkolnym 1963/64 powrócono do nazwy technikum samochodowe, by znów w 1972r. zmienić ją na technikum mechaniczne.Zmiany nazwy szkoły wiązały się ze zmianami w profilu kształcenia. W pierwszych latach istnienia technikum był to remont samochodów, potem budowa maszyn. W roku szkolnym 1962/63 znów wprowadzona zostaje specjalność: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych obok budowy maszyn. W roku szkolnym 1968/69 wprowadzono jeszcze jedną specjalność: obróbka skrawaniem. Obecnie technikum dla pracujących posiada dwie specjalności: mechanik pojazdów samochodowych i obróbka skrawaniem. W latach 1972-79 wprowadzono na prośbę JZS naukę dwuzmianową dla klas o specjalności obróbka skrawaniem. Do roku 1989 technikum dla pracujących opuściło 1334 absolwentów. Zgodnie z potrzebami JZS w styczniu 1974r. otwarto Średnie Studium Zawodowe o specjalności ogólnotechnicznej, we wrześniu 1976r. dodatkowo klasę o specjalności administracyjno-biurowej. Średnie Studium Zawodowe działało z przerwami do roku 1989. Ukończyło je 256 osób. Od 1963 do 1983 roku istniała ZSZ dla pracujących o specjalności ślusarz. Od roku szkolnego 1974/75, w związku z powstaniem przy JZS Ochotniczego Hufca Pracy, uruchomiono także specjalności: cieśla i murarz, z których po 2 latach zrezygnowano. ZSZ dla pracujących opuściło 459 absolwentów.Ogółem szkoły zawodowe przy JZS ukończyło w latach 1954-1989 6610 osób, z tego ZSZ 4317 osób, a średnie szkoły 2293 osoby. W systemie wieczorowym ukończyło szkoły przy JZS 2049 osób, szkoły młodzieżowe 4561 osób. W latach 1959-73 istniały dwie szkoły: jedna podległa Kuratorium Okręgu Szkolnego (technikum), druga przyzakładowa – Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego.

W roku szkolnym 1973/74 powstał Zespół Szkół Zawodowych przy JZS, w ramach którego działały: ZSZ młodzieżowa i dla pracujących, technikum młodzieżowe i wieczorowe, liceum zawodowe i średnie studium zawodowe. W roku szkolnym 1989/90 w skład Zespołu Szkół weszły: technikum dzienne i wieczorowe oraz zasadnicza szkoła zawodowa młodzieżowa. W lutym1989r. Komisja Kuratorium Oświaty pozytywnie oceniła kadrę pedagogiczną oraz bazę szkoły i pozwoliła na uruchomienie w Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcącego. W czerwcu zostały przeprowadzone egzaminy wstępne. We wrześniu rozpoczęła się nauka w dwóch klasach o profilu podstawowym. Większość uczniów stanowiły dziewczęta. W tymże roku wróciła do szkoły nauka religii.

W 1992r. z powodu trudnej sytuacji Jelczańskie Zakłady Samochodowe pozbywały się różnych agend i egzystujących przy nich komórek .Dlatego też w efekcie rozmów pomiędzy zakładem, szkołą i kuratorium Zasadnicza Szkoła Zawodowa pozostała szkołą przyzakładową, a warsztaty szkolne przeszły w gestię kuratorium. Od lutego 1992r. instruktorzy praktycznej nauki zawodu stali się nauczycielami zawodu i podlegają kuratorium. Uczniowie nadal mieli status pracownika młodocianego JZS. W związku z trudnościami finansowymi kierownik warsztatów szkolnych wraz z nauczycielami zawodu i pracownikami administracji skutecznie poszukiwał w gospodarstwach rolniczych i zakładach we Wrocławiu zamówień na produkty, których wykonanie możliwe było w warsztatach szkolnych. Mimo trudności rynkowych i kadrowych baza produkcyjno-szkoleniowa była utrzymywana w bardzo dobrym stanie technicznym, a uczniom zapewniono możliwość prac ćwiczeniowych. W roku 1997 Zarząd Zakładów Samochodowych „Jelcz”S.A. podjął decyzję o zaniechaniu przyjmowania pracowników młodocianych do nauki zawodu. Był to ostatni rok funkcjonowania szkoły jako przyzakładowej. W tym czasie warsztaty kształciły w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych (na prośbę Zakładów Samochodowych „Jelcz” S.A., w związku z wprowadzeniem nowych technologii w zakresie elektromechaniki samochodowej), mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz-spawacz, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych. Ze względu na kurczący się rynek pracy od 1999r. nie prowadzi się naboru do klas kształcących w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

W roku szkolnym 1992/93 utworzono 3 klasy LO – dwie ogólne i jedną o profilu informatycznym, w której realizowany był program autorski Zbigniewa Procyka. W roku szkolnym 1995/96 została utworzona klasa o profilu ekologicznym z programem autorskim Jadwigi Mitek.

Do roku 1998 szkoła podlegała Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a od 1.01.1999r. została przejęta przez Starostwo Powiatowe w Oławie.W roku szkolnym 2002/2003, w związku z reformą oświaty, została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Oprócz wygasających typów szkół w Zespole funkcjonują nowo utworzone: 3-letnie LO (klasa z przedmiotami wiodącymi: technologia informacyjna, matematyka i klasa z językami obcymi), 3-letnie Liceum Profilowane (profile: zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjny), 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasa wielozawodowa i mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy).

W roku szkolnym 2008/2009 utworzono Technikum Informatyczne. Pierwsi absolwenci technikum ukończyli szkołę w roku szkolnym 2011/2012.

W roku szkolnym 2011/2012 do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zostało przeniesione Gimnazjum Nr 1. Obie szkoły funkcjonowały wówczas jako odrębne jednostki. Z dniem 1 września 2012 Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2012r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego zostało włączone do Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zmienił nazwę na Zespół Szkół w skład, którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskeigo.

 

Powiat

Z A P R A S Z A M Y na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY-19 maja 2023!

Szczegóły już wkrótce!

Oferta 01

Oferta 02 Oferta 03

Oferta 04

Informujemy, że zapisy do otwartego biegu na 5 km i 10 km zostały uruchomione.
Od roku 2017 stawiamy na aktywność sportową i razem z Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice oraz Toyota - fabryka w Jelczu działamy na rzecz społeczności lokalnej.
To już 7. edycja naszego Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach wydarzenia - BIEG KASPROWICZA!
7 lat dobrej współpracy na rzecz propagowania w społeczeństwie modelu życia w aktywności sportowej i zdrowiu.
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziny i wszystkich zainteresowanych. Będzie także bieg kolorów dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.

Zapraszamy rodziców/opiekunów na spotkanie
z wychowawcami, które odbędzie się dnia 18.04.2023r. o godz. 17.00

(wyjątkowo - spotkanie dla rodziców uczniów klasy 3B odbędzie w dniu 20.04.2023r. o godz. 17.00)

 

Zakonczenie 18W dniu 28 kwietnia 2023 pożegnaliśmy naszych tegorocznych uczniów klas maturalnych: kl. 4a LO, kl. 4B LO oraz kl. 4 G Tech. Dumni już absolwenci podziękowali za lata nauki w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza. Przez ostatnie 4 lata mieli możliwość rozwoju, dalekich podróży zagranicznych, udziału w projektach międzynarodowych, praktyk w renomowanych firmach. Były listy gratulacyjne, dyplomy, nagrody. Wzruszenia nie kryli zaproszeni rodzice oraz Wychowawcy klas: p. Krystyna Górkiewicz-Wychowawczyni kl. 4B Tech, p. Ewa Słoma- Wychowawczyni kl. 4A LO oraz p. Patrycja Paluch-Wychowawczyni kl. 4B LO.
Klasy: 3A LO  i 3B Tech wraz z Wychowawczyniami - p. Agnieszką Krawczyk oraz p. Katarzyną Magudą przygotowały wspaniałą akademię.
ZOBACZ FOTORELACJĘ.
Trzymamy kciuki za powodzenie naszych naturzystów na egzaminach maturalnych!
 
Niebieski 01W dniu 02 kwietnia, jak co roku, obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
W poniedziałek 03 kwietnia 2023 nasz Samorząd Uczniowski w solidarności z osobami autystycznymi zaprosił uczniów i nauczycieli by ubrać się w kolorze symbolizującym autyzm czyli na niebiesko.
Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii dla osób ze spektrum autyzmu. Samorząd Uczniowski pokazał również, ze nasza Szkoła otwarta jest na każdego ucznia w tym ucznia autystycznego.
 
Filharmonia 01W dniu 17.03.2023r. uczniowie z klas 1A, 1c, 1e i 2A pod opieką Pań- Katarzyny Seredynieckiej i Ewy Morawskiej w towarzystwie nauczycieli naszej szkoły, wzięli udział w koncercie pt."Lebhaft to znaczy z życiem" w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Opolskiej, pod dyrygenturą Szymona Makowskiego. Grą na fortepianie zaszczyciła nas Olga Zado "mistrzyni magicznej sztuki rubaro" i "czarodziejka fortepianu".
W porywający sposób wykonała IV koncert fortepianowy Ludomira Różyckiego. Po przerwie zabrzmiała IV Symfonia d-moll Roberta Schumanna. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem płynących z sali dźwięków muzyki symfonicznej. Był to już nasz drugi wyjazd do filharmonii i na pewno nie ostatni!!!
Gabriel Sypek, kl.1aLo
 

Podkategorie

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze

loc akad cisco

logo ospr admin2
 
przedszkolaki
 
rok szkol igrz
 
Giodo logo 1
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

24.10.2023
Spotkania konsultacyjne nauczycieli z rodzicami uczniów
15.12.2023
Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych
 

 


Kronika wideo

BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2023/2024
 
Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat: 74 1020 5242 0000 2802 0535 2267 PLN 

Regulamin RR

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony